Company’s financial statements: methods of preparation

T.M. Dyda, M.F. Kondratiuk

Анотація


The article reviews the history of development of accounting reporting and outlines the key reasons for its development. Attention is paid to the specific presentation of accounting reports in the context of financial, tax and statistic statements according to the presentation, frequency and ways of making them public. Reforms in regulations in the area of harmonization of tax and financial reporting considerably simplify the procedure for calculating taxes by tax payers. However, there are still a lot of obstacles on the way to harmonization. The paper emphasizes on the emergence of rules that require taxpayers to submit financial together with the tax statements to the territorial bodies of the Ministry of incomes and fees of Ukraine. The research outlines the principles and rules of preparing financial statements foreseen by the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", Accounting Standards, Tax Code of Ukraine and others regulations. Alternative cases of calculating and submitting quarterly tax reports have been listed depending on advance payments from income tax.


Ключові слова


accounting; financial reporting; tax reporting; accounting statements; reporting period

Посилання


1.     Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. - №5. – с.23-28

2.     Бухгалтерський практикум : фінансова звітність – 2014 // Щомісячний додаток до журналу Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – Част. 1. – 82 с.

3.     Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

4.     Лист Міністерства фінансів України «Щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» від 06.03.2012 р. №31-08410-07-29/5792 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/ru/letters-and-orders/treasury/2853-5792.html

5.     Мінаєва О. М. Правове регулювання податкового обліку : дис. Канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Мінаєва. – Харків, 2007. – 201 с.

6.     Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України : від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/print 1370326239541384

7.     Пачолі Л. Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції й відносини / Трактат XI «Про рахунки і записи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ek-lit.narod.ru/lukasod.htm

8.     Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17

9.     Порядок подання фінансової звітності: затв. постановою Кабінету Міністрів України: від 28.02.2000р. №419 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF

10. Річна фінансова звітність : Спецвипуск // Податки та бухгалтерський облік. – 2013. – № 12. – 144с.

11. Серебрянський Д.М. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні : монографія / [Огороднікова І. І., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В. Турянський Ю. І.]; за заг. ред. Д. М. Серебрянського. – К. : Алерта, 2013. – 366 с.

12. Смірнова О. М., Стадник М. В. Фінансова звітність : історичний аспект розвитку та сучасні орієнтири / О. М. Смірнова, М. В. Стадник // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 116-119.

13. Смірнова О.М., Стадник М.В. Теоретичні та методичні основи складання фінансової звітності в Україні / О.М. Смірнова, М.В. Стадник – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 60с.

Соварі Ж. Сучасний підприємець. / Le parfait négociant ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France et des pays étrangers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://archive.org/stream/cihm_38182#page/n11/mode/2up


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова