Competitiveness of the Polish economy against neighboring states

Z. Stachowiak

Анотація


Streszczenie. We współczesnym świecie uwaga teorii ekonomii jak i praktyki gospodarczej koncentruje się w znacznym zakresie na problemie rozwoju przedsiębiorczości postrzeganej tak w wymiarze makro- jak i mikroekonomicznym. Jej efektem jest konkurencyjność podmiotów gospodarczych na rynku.


Konkurencyjność gospodarki jest problemem będącym w obszarze zainteresowań naukowo-badawczych wielu indywidualnych naukowców jak i instytucji krajowych jak i międzynarodowych. Jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia teorii jak i praktyki życia gospodarczego. Wiąże się ze zbiorem licznych zjawisk i procesów które powinny być identyfikowane, analizowane i oceniane, a następnie uwzględniane w rankingach międzynarodowych. Powinny być one również traktowane jako weryfikator stanu koniunktury gospodarczej w danym kraju.


 


Konkurencyjność polskiej gospodarki, jest dalece niezadowalająca. Dalekie  miejsca w rankingach konkurencyjności, a także na tle krajów sąsiedzkiego otoczenia wskazują na konieczność wypracowania koncepcji a następnie wdrożenia polityki gospodarczej sprzyjającej poprawie konkurencyjności gospodarki. Działania te zależeć będą od klimatu ekonomicznego, politycznego, społecznego i edukacyjnego ich realizacji. Szansy na poprawę jej konkurencyjności należy upatrywać w realnym a nie deklaratywnym podejściu do wyznaczników postępu cywilizacyjnego nakreślonych w Strategii Lizbońskiej. Pomocnym w jej urealnieniu powinny okazać się środki unijne, których właściwe i efektywne spożytkowanie może pozwolić na stworzenie platformy do wyraźnej poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. 


Ключові слова


konkurencyjność; konkurencję; wzrost; czynniki innowacyjności i specjalizacji; potencjał; instytucji; infrastruktura

Посилання


1. Bieliński J., Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

2. Bieńkowski W., Czajkowski Z., Gomółka M., Brocka-Palacz B, Latoszek E., Misala J., Radło M.J., Weresa M., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek – wstępne wyniki badań, nr 284, SGH, Warszawa 2008.

3. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,  Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

4. Międzynarodowe  stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006

5. Orłowski T, Nowy Leksykon Ekonomiczny, GRAF-PUNT, Warszawa 1998.

6. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.

7. Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2008.

8. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa 2014

 

9. The Global  Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Lausanne 2014.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова