Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Черкаського університету: Економічні науки?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

«ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ»

 

Науковий журнал «Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки» входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2014 № 455).

Журнал індексується в ResearcherID на платформі Web Of Science, «Index Copernicus» (із високим індексом цитування ICV 2017: 74,16); CiteFactor, що охоплює лише ті наукові та академічні журнали, які використовують відповідну систему контролю якості публікацій; Google Scholar.

Кожній опублікованій науковій статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Електронна версія журналу розміщена на всесвітньо відомій платформі «Ejournal», яка сприяє налагодженню міжнародних наукових комунікацій, максимальній прозорості процесу рецензування,  якісному просуванню наукового журналу в міжнародні наукометричні бази даних.

Рукописи до наукового журналу приймаються українською мовою або однією із офіційних мов Європейського Союзу. У зв’язку з високими вимогами до якості наукових статей та показників їх цитування, що висуваються пошуковою платформою Web of Science (WoS)пріоритет надається експериментальним статтям, матеріали яких є результатами застосування авторських методик дослідження та які написані якісною англійською мовою.

 

Для участі у формуванні наукового журналу необхідно подати:

 1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог (дивитись взірець оформлення статті), виконаний у редакторі MS Word. Обсяг статті – 8-12 сторінок (понад вказаний обсяг стягується додаткова оплата). Шрифт – Times New Roman (кегель 12), міжрядковий інтервал –1,0. Не допускається наявність графічного матеріалу на темному фоні та з використанням дрібного шрифту (менше 8 кегля).
 2. Файл із відомостями про автора (зразок подано нижче).
 3. Зовнішню рецензію доктора наук.
 4. Рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має відповідний науковий ступінь (подають лише аспіранти та здобувачі).
 5. Реквізити для оплати будуть надіслані авторам після прийняття статті до друку. Вартість статті українською мовою – 500 грн., англійською мовою – 300 грн.

 АНКЕТА АВТОРА

 

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Наукова ступінь, вчене звання, посада, місце роботи

 

Поштова адреса для отримання кореспонденції (Поштовий індекс!!!)

 

Відділення Нової пошти

 

E-mail

 

Телефон

 

Назва статті

 

Кількість примірників журналу

 

 Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять таємне рецензування. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія.

До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються.

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті. Відхилені матеріали не рецензуються.

Усі матеріали просимо надсилати за електронною адресою: etime.cnu@gmail.com

Для довідок:

контактні телефони: 067-847-31-44; 093-119-08-63

 

Структура статті

1.  Індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт - жирний).

2.  Автор (вирівнювання по правому краю, вказується повне прізвище, ім’я, по батькові автора, шрифт - жирний).

3.  Відомості про автора (авторів) (по правому краю у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур), адреса електронної скриньки (які будуть зазначені у статті)).

Orcid ID:

 1. 4.  Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 12, до десяти слів).
 2. 5.  Анотація (українською мовою – до 50 слів із переважним застосуванням безособових конструкцій «обґрунтовано, запропоновано, виявлено, визначено» і т.д., курсивом з абзацу)
 3. 6.  Ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше восьми слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного крапкою з комою). Ключові  слова не повинні повторювати назви статті.

7.     Основний текст статті повинен бути із виділенням відповідних елементів згідно з вимогами ВАК України (постанова №7-05/1 від 15.01.03):

Постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела).

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.

Мету та завдання статті.

Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 

8. Перелік використаної літератури подається після тексту статті:

8.1. Під заголовком «Список використаної літератури» (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (кегель 14, через 1 інтервал, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання») http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf).

8.2. Під заголовком «References» – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом (стандарт APA) [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm]. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках — англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI). Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно. Приклад оформлення списку використаної літератури додається.

 1. 9.   Прізвище, імя, по батькові автора англійською мовою (вирівнювання – по лівому краю)

10.Посада і місце роботи англійською мовою

11.Назва статті англійською мовою (вирівнювання – по середині)

12.Авторське резюме (структурована анотація (Abstract)) англійською мовою не менше 250 слів або 1 сторінка інтервалом 1 pt. Вимоги до авторського резюме містяться нижче.

Закордонні партнери і міжнародні бази даних висувають дуже високі вимоги до написання анотацій (Abstract) не тільки в українських журналах, а й у закордонних виданнях. Із резюме до статті повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом авторам включення їхніх статей в індекс-бази даних і підвищить рівень цитування автора.

Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом роботи, що  має науковий характер. Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації.

Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у вітчизняній і закордонній інформаційній системах і базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах.

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) розміщується в англомовному блоці інформації про статтю, що завантажується на англомовній версії сайту журналу і готується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура та зміст авторського резюме (не менше 250 слів або 1 сторінка інтервалом 1 pt)

ПІБ

Назва статті

-       Проблема - Introduction

-       Мета - Purpose

-       Методи дослідження - Methods

-       Основні результати дослідження - Results

-       Наукова новизна результатів дослідження - Originality.

-       Висновки та конкретні пропозиції автора - Conclusion

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.

Результати роботи треба описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті. Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться.

У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властивій мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій. У тексті авторського резюме варто застосовувати ключові слова з тексту статті. Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках.

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною англійською мовою. Якщо автор не в змозі підготувати Abstract, що відповідає викладеним вище вимогам, він може звернутися до редакції, яка за окрему плату зробить цю роботу.

 

Статті, які містять анотації, складені неправильно і (або) неякісно перекладені, не можуть бути опублікованими.

 

При написанні анотації слід урахувати наступні положення:

–    предмет, мета дослідження вказуються в тому випадку, якщо вони не зрозумілі із заголовка статті;

–    результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують чинні теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення;

–    висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті;

–    відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації;

–    варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає...»). Історичні довідки, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться;

–    у тексті анотації варто вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних утворів;

–    скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках.

 

 1. 13.    Ключові слова англійською мовою.

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

 • Формат сторінки – А 4.
 • У тексті не допускаються порожні рядки, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
 • Обсяг статті – від 6 до 15 друкованих сторінок.
 • Поля  знизу та зверху – 20 мм, зліва – 25 мм,справа –15 мм.
 • Шрифт – Times New Roman (кегель 12), міжрядковий інтервал –1,0.
 • Абзацний відступ – 1 см.
 • Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер і назву (слово «таблиця» та її порядковий номер вирівнюються по правому краю, назва друкується рядком нижче над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом i нумеруються з правого боку.
 • Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Не використовувати темний фон та дрібні шрифти для рисунків.
 • Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.
 • При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").
 • Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.
 • Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
 • Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтеся на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.

Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.


ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТТІ

 

УДК 338.439:637.07

Кирилюк Ірина Миколаївна

викладач,

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3811-4981

in_kirilyk@ukr.net

 

ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

 

Анотація. У статті обґрунтовано шляхи нарощування пропозиції вітчизняної продукції тваринництва та підвищення її якості. Виявлено незадовільні пропорції міжгалузевого обміну на ринку продукції тваринництва в Україні. Підкреслено хаотичність формування цін на вітчизняному аграрному ринку. Визначено напрями удосконалення механізмів державної підтримки розвитку тваринництва в Україні. Вказано на доцільність повернення до поширеної до 2011 року непрямої підтримки вітчизняних виробників молока та м’яса у вигляді спеціальних режимів справляння ПДВ. Запропоновано зміни та доповнення до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», які передбачають, що наповнення державного інтервенційного фонду продуктами переробки тваринницької продукції – об’єктами державного цінового регулювання (м’ясом та субпродуктами забійних тварин та птиці, сухим молоком, вершковим маслом) має здійснюватися в умовах сезонного падіння цін на відповідну сільськогосподарську сировину та їх досягнення певного мінімального рівня. Запропоновано параметри зміни структури виробництва молока в Україні як за якісними показниками, так і за суб’єк­тами господарювання. Обґрунтовано необхідність надання сільгосппідприємствам дотацій (та розраховано їх пропорції) на здійснення технологічного супроводу проектів технологічного переоснащення молочних ферм і комплексів, а також розробку проектів будівництва молочних комплексів і проведення відповідних тендерів.

Ключові слова: продукція тваринництва; аграрний ринок; цінова дискримінація; структура роздрібної ціни; міжгалузевий обмін; непряма державна підтримка; інтервенційні закупівлі; державний інтервенційний фонд; якість молока; традиційні технології виробництва; система управління якістю молочної продукції.

 

Kyryliuk Iryna

Teacher,

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy,

in_kirilyk@ukr.net

 

WAYS OF INCREASING DOMESTIC LIVESTOCK SUPPLY AND IMPROVING ITS QUALITY

 

Abstract

Introduction. Today one of the main problems in filling domestic agricultural market in Ukraine is a slight volume that domestic livestock producers offer because of reducing animals number and a significant reduction in the volume of milk and meat production. While meat and dairy products are the main source of complete protein, it is essential for the normal functioning of the human body. Its deficiency leads to metabolic disorders, the development of many diseases and reducing population life expectancy.

Purpose. The research aims at studying the ways of increasing domestic livestock production offers and improving its quality in modern conditions.

Results. The study substantiates proposals in increasing domestic production of livestock and improving its quality. Unsatisfactory proportion of intersectoral exchange at livestock products market in Ukraine was detected. It was also proved chaotic pricing in the domestic agricultural market. The article proposes specific ways of improving the state support mechanisms to livestock development in Ukraine. The feasibility of a return to widespread until 2011 indirect support to domestic producers of milk and meat in the form of special VAT regimes is specified. Proposed settings of milk production structure change in Ukraine both by quality parameters and by business entities. Proved the necessity of providing subsidies to agricultural enterprises (and their proportions are calculated) for technological projects support in technological upgrading of dairy farms and complexes, as well as developing dairy complex construction projects and conduct relevant tenders.

Originality.   Developed the state mechanism of livestock support in Ukraine, which, unlike the existing ones, provides the following: 1) filling the state intervention fund with livestock processing products - objects of state price regulation (meat and offal of slaughtered animals and poultry, milk powder , butter) that is connected to the seasonal fall in prices of agricultural raw materials and relevant reaching a certain minimum level; 2) the minimum price of agricultural raw materials, that are made-products - objects of state price regulation established taking into account the industry average regulatory costs of their production, the minimum level of profitability of at least 10 percent (including households); 3) minimum prices of raw materials are calculated based on science-based agricultural share in the price of the final product - the object of state price regulation; 4) operations of filling the state intervention fund with objects of state price regulation - products of agricultural raw materials involved only processors that purchase agricultural raw materials for processing at a price not lower than the officially established minimum price.

Conclusion. Applied now in Ukraine methods of livestock production support and improving its quality is insufficient and ineffective, do not provide equivalent cross-industry exchange. A unified approach to coordination and regulation of all entities (including holdings), hopes only on market mechanisms lead to price discrimination of weak links - non-monopolists (that farms are in most cases), which greatly reduces the possibility of livestock production. Now we ought to solve urgent task of livestock production transition to the innovative type of development, which primarily involves the effective institutional framework establishment aimed not only at the strict quality control, but also to stimulate the modernization of production, and introduction of environment friendly technologies to produce safe products.

 

Keywords: livestock products; the agricultural market; price discrimination; the structure of retail price; interdisciplinary exchange; indirect state support; intervention buying; State intervention fund; milk quality; traditional production technology; quality management system  of dairy products.

 

Постановка проблеми. Нині одна з головних проблем наповнення внутрішнього аграрного ринку в Україні – незначні обсяги пропозиції вітчизняної тваринницької продукції через скрутне становище у тваринництві, що виявляється у зменшенні поголів’я тварин, значному зниженні обсягів виробництва молока та м’яса. При цьому м’ясні та молочні продукти є основним джерелом повноцінного білка, вкрай необхідного для нормального функціонування організму людини. Його дефіцит призводить до порушення обміну речовин, розвитку багатьох захворювань і скорочення тривалості життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виокремлення частини нерозв’язаної раніше проблеми. Розв’язанню проблеми нарощування пропозиції вітчизняної тваринницької продукції та підвищення її якості присвячені праці відомих вітчизняних дослідників, зокрема В. Бойка, В. Власова, О. Гойчук, Я. Жаліла, М. Калінчика, О. Ковальової, Л. Молдован, Т. Осташко, Б. Пасхавера, П. Саблука, О. Шпичака, О. Шубравської, В. Юрчишина та ін. Проте, незважаючи на значні досягнення попередників, низка питань теоретико-методологічного та практичного характеру потребують детальнішого висвітлення і подальших наукових розвідок. Існує необхідність поглиблених досліджень впливу сучасних інструментів стимулювання пропозиції тваринницької продукції та підвищення її якості на реалізацію економічних інтересів різних суб’єктів аграрного ринку. Адже негативні наслідки непослідовності державних рішень у галузі тваринництва в умовах падіння світових цін на продукцію з низькою часткою доданої вартості мають вагомий вплив на параметри розвитку сільськогосподарського виробництва та параметри споживання продовольства в Україні.

Метою статті є обґрунтування шляхів нарощування пропозиції вітчизняної тваринницької продукції та підвищення її якості в сучасних умовах.

Викладення основного матеріалу. Сучасні ринок тваринницької продукції характеризується ціновою дискримінацією сільськогосподарських товаровиробників з боку переробних підприємств, підприємств сфери заготівлі та зберігання продукції, різного роду посередницьких структур, а також неконтрольованим зростанням торговельних надбавок та націнок в оптовому ланцюгу товаропросування та в роздрібній мережі. За дослідженнями вчених ННЦ «Інституту аграрної економіки» НААНУ структура роздрібної ціни на молоко сьогодні має такий вигляд: частка виробника 23,5%; частка переробки 52%; частка торгівлі – 24,5%. Хоча у розвинених країнах таке співвідношення має іншу структуру: 50% (сировина) – 25% (переробка) – 25% (торгівля) [1, с. 41]. …

Висновки та перспективи подальших розвідок. …

 

Список використаної літератури

 

Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):

 1. 1.   Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання») http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf;
 2. 2.   References — ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm]. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках — англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI). Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно. Приклад оформлення списку використаної літератури додається.

Приклади

Список використаної літератури

 1. Stiglitz J. E, Sappington D. E. Privatization, information and incentives. Cambridge, MA 02138 : National Bureau of Economic Research, 1987. Working Paper No 2196. 28 p. URL :  http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1 (Last accessed: 15.01.2019)
 2. Коуз Р. Фирма, рынок и право. Нью-Йорк : Телетекст, 1991. 190 с.
 3. Башнянин Г. І., Гончарук Л. Я. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу. Львів : Новий Світ-2000, 2010. 240 с.
 4. Карнаух Б. П. Тлумачення договору: короткий нарис із наднаціональної і транснаціональної точок зору. Проблеми законності. 2016. Вип. 135. С. 39–51. DOI: http://dx.doi.org/10.21564/2414-990x.135.83852.
 5. Філіпенко А. Постпомаранчева трансформація економічної політики України. Економічний часопис-ХХІ. 2005. № 3–4. С. 3–7.
 6. Звіти про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2000-2012 роках (Фонд державного майна України). URL: http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx (дата звернення: 15.01.2019).
 7. Статистичний щорічник України за 2011 рік / за ред. О. Г. Осауленка ; відповідальний за випуск О. Е. Остапчук.  К. : Август Трейд, 2012.  559 с.
 8. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. М. Геєць, Е. М. Лібанова та ін.; за заг. ред. М. Я. Азарова.  К.: ДННУ „Акад. фін. управління”, 2011.  702 с.
 9. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / С. И. Архиереев, А. А. Гриценко, И. Й. Малый, И. Я. Чугунов и др.; под. ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко.  Харьков : Форт, 2008.  927 с.
 10. Варналій З., Мазур І.Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні. Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. К.: Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 2007. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm  (дата звернення: 15.01.2019).
 11. Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали „круглого столу” / С. О. Біла, В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло, О. Й. Пасхавер, Ю. Г. Рубан та ін. ; за заг. ред. В. Є. Воротіна. К. : НІСД, 2008. 58 с.
 12. Про Державну програму приватизації : Закон України від 13.02.2012 № 4335-VI URL: http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSite Definition/RegulationsDetails. aspx?ID=2176  (дата звернення: 15.01.2019)

 

References

 1. Stiglitz, J. E., & Sappington, D. E. (1987). Privatization, information and incentives (Working Paper No 2196). Cambridge, MA 02138: National Bureau of Economic Research.  . Retrieved from http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Coase, R. H. (1991). The Firm, the Market and the Law. New-York: Teletext (in Russ.)
 3. Bashnianyn, H. I., & Goncharuk, L. Ya. (2010). Efficiency of economic system’s socialization: methodological problems of metrological analysis. L’viv: Novyj Svit-2000 (in Ukr.)
 4. Karrnauk, B.P. (2016). Interpretation of the contract: a brief essay on supranational and transnational points of view. Problems of legality, 135, 39-51. DOI: http://dx.doi.org/10.21564/2414-990x.135.83852
 5. Filipenko, A. (2005). Post orange transformation of economic policy of Ukraine. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 3-4, 3-7 (in Ukr.)
 6. The State Property Fund of Ukraine (2000-2012). Reports about work of the State Property Fund of Ukraine, affairs and results of fulfilment of the Government program of privatizing in 2000-2012. Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx (in Ukr.)
 7. Statistical Annual of Ukraine for 2011 (2012). In O. G. Osaulenko (Ed.). Kyiv: August Trade (in Ukr.).
 8. Heiets, V. M., Jefymenko, T. I., Libanova, E. M. et al. (2011). In M. Ya. Azarov (Ed.). The State budget and budget Strategy 2012-2014: stabilization and sustainable development under reformation of Ukrainian economy. Kyiv: Academy of Financial Management (in Ukr.)
 9. Arkhiereev, S. I., Malyi, I. I. et al. (2008). In A. A. Hritsenko (Ed.). The institutional architectonic and dynamics of economic transformation. Kharkiv: Fort (in Russ.)
 10. Varnalii, Z., & Mazur, I. (2007). The basic pre-conditions and ways of corporate raid overcoming in Ukraine. Kyiv: The National Institute for Strategic Studies. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm (in Ukr.).
 11. Bila, S. O., Zhalilo, Ya. A. et al. (2008). Ukrainian privatization. In V. Vorotin (Ed.). Kyiv: NISS (in Ukr.)
 12. The State Property Fund of Ukraine (2012). About State Program of Privatization (Law of Ukraine). Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegulationsDetails.aspx?ID=2176 (in Ukr.)


 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова