INTERNATIONAL ECONOMY: NEW CONCEPTS AND SYSTEMIC VISION OF ECONOMIC INTERESTS

Main Article Content

Olha ZINCHENKO

Abstract

Introduction. The author of the article substantiates that at the present stage of development of the international economy the issues of influence of factors that determine the trends of reformatting international economic relations in the context of improving and enhancing the effectiveness of international business cooperation are relevant and deserve special observation and research.


Purpose. The article is devoted to the formation of modern concepts of the international economy in the context of ensuring national economic interests. To achieve this goal, a systematic approach, methods of logical generalization, systematization, adaptation, dialectical method, analysis and synthesis were used. Achieving this goal was by performing the following tasks: identifying priority national interests in terms of strengthening international cooperation, adapting the concepts of international marketing to ensure national economic interests, identifying positive and negative manifestations of marketing approaches in the international economy.


Results. The author concludes that In ensuring national economic interests, it is important to take into account the fact that world market conditions are subject to constant change, depending on the influence of various factors, including the global economic situation. We are talking about the globalization of the growing economy, the growth of international trade, investment abroad. Economic borders are blurring, the logic of economic development is based on the interests of multinational companies, which may not coincide with national economic interests. The spread of the principles of international marketing is also observed in the system of ensuring national interests.


Originality. The scientific novelty of the study is the adaptation of the concepts of international marketing to the system of realization of national economic interests. The practical significance of the study is determined by the possibility of using the principles and approaches of international marketing in the practice of public administration and promoting the realization of national economic interests in the context of international cooperation.


Conclusion. The author claims that the possibilities of applying the principles of international marketing to ensure national economic interests are inexhaustible, so promising areas of further research are the development of adaptive mechanisms of interstate cooperation on the basis of international marketing, development of national economic security tools, development of methods of promoting national economic image

Article Details

Section
Статті
Author Biography

Olha ZINCHENKO , Oles Honchar Dnipro National University

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor,

Oles Honchar Dnipro National University,

Dnipro, Ukraine

References

Гудзь П. В., Мильніченко С. М., Трояновський І. В. Баланс інтересів в формуванні національної кластерної політики: інноваційна економіка та пріоритети влади. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. Вип. 1 (27). Черкаси: СУЕМ, 2020. С. 55–64.

Панкова Л. І., Фінагіна О. В. Проблеми відповідності національних економічних інтересів пріоритетам розвитку регіонів, ринків, галузей. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Черкаси, 12–13 квіт. 2017 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2017. С. 145-146.

Панченко В. Г. Національні економічні інтереси як домінанта трансформації змістовного наповнення політики протекціонізму та його еволюційного руху в бік неопротекціонізму. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 31-37. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/8.pdf

Ільєнко О. Роль міжнародного маркетингу в глобалізованій економіці при формуванні економічної безпеки. Економічний аналіз. 2013. Т. 14 № 1. С. 80-86. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/177/27

Карп В. С. Особливості соціокультурного середовища в міжнародній маркетинговій діяльності компаній. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». 2019 № 18. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3676

Лялюк А. Роль міжнародного маркетингу в глобальному підприємництві. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. Вип. 4. № 24. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-04-46-53

Окландер М., Андрєєва Н. Модернізація концепції маркетингу у ХХІ столітті в межах парадигми сталого розвитку України. Економіст. 2010. № 11. С. 23-25. URL: http://oklander.info/?p=340

Король М.М., Шляхта К.В. Дослідження конфліктів економічних інтересів держав в сучасній системі міжнародних відносин. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 4 (66). С. 14-20. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-66-2

Остапюк А. О. Геоекономічні інтереси країн і проблема їх реалізації в умовах глобальних трансформацій. Ефективна економіка. 2015. № 2.

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4175

Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / Наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Заповіт, 2018. 202 с.

Мельник С. І., Горбан І. М., Цуп М. Ю. Сутність і класифікація національних економічних інтересів. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2014. Вип. 1. С. 57-66. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky /nvse/01_2014/14msinei.pdf

Havryliuk О., Yakushev O., Prodanova L., Yakusheva O., Kozlovska S. Digital banking and e-commercein the context of digitalization of business management. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2021 No 5 (40). Pp. 4-15. URL : http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/244845

Проданова Л.В., Буряк Є.В., Якушев О.В. Теоретико-методологічні основи визначення та оцінки концентрації ресурсів територій в умовах розбудови інтеграційних процесів. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧНУ. 2020. Вип. 2, С.169-178.

Зінченко О. А., Аратюнян А. Е. Міжнародний аспект маркетингового менеджменту аграрного підприємства. Науковий погляд: економіка та управління, Вип. №4 (70), 2020. С. 7-12 DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-70-1