ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ

Ольга Cарапіна, Олена Єремян

Abstract


У статті викладено теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо організації обліку в установах державного сектору. Розкрито сутність категорії «організація» бюджетної установи відповідно до нормативної бази та наукових праць. Проаналізовано основні засади нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в бюджетних установах в Україні. Виділено етапи облікового процесу суб’єктів державного сектору та визначено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають нa особливості його організації. Запропоновано обов’язкові елементи Наказу про організацію бухгалтерського обліку в установах державного сектору. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність в частині складання оптимальної структури Наказу про організацію бухгалтерського обліку в установах державного сектору.

Keywords


організація; обліковий процес; бухгалтерський облік; елементи організації обліку; Наказ про організацію бухгалтерського обліку; установи державного сектору економіки.

References


Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV. Редакція від 03.01.2017р. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/996-14

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#n550

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Надання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. № 1541. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміна облікових оцінок і виправлення помилок», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0090-11

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#n24

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою НБУ від 29.12.2017 р. N 148 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 9. Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання, затверджено наказом Мінфіну від 08.09.2017 № 755. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-%D0%BF

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16#n4

Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах. Навчальний посібник / П.Й. Атамас – Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – 288 с.

Вейлл П. Искусство менеджмента / Вейлл Питер. – М.: Новости, 1993. – 221 с.

Войналович О. П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні засади; дис. к.е. н: 08.06.04 / Войналович Олена Петрівна. – Житомир, 2006. – С. 305.

Гвишиани Д. М. Организация и управление / Гвишиани Д. М. – [изд., 3-е, перераб.]. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. – С. 332.

Захарьин В. Р. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / В. Р. Захарьин – М.:ИНФРА-М: ФОРУМ, 2003. – 304 с.

Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / М. И. Кутер – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 592 с.

Організація бухгалтерського обліку: [навч. посіб. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл.] / Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова. – [2-е вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

Парамонов Ф. И. Рационализация апарата управления предприятиями / Ф. И. Парамонов – М.: Экономика, 1989. – 238 с.

Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): [монографія] / М. С. Пушкар – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 334 с.

Сопко В. Бухгалтерський облік: [навч. посібник] / В.Сопко - [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 578с.

Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика: [підручник для вузів] / Н. П. Тарнавська, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.

Чебан Т.М. Нормативне регулювання облікової політики державних і комунальних підприємств: критична оцінка та перспективи розвитку. Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання: колективна монографія [Текст] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 16-28.

Шнейдман Л. З. Уроки истории / Л. З Шнейдман // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 12. – С. 82-86.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language