ВИЗНАЧЕННЯ ІЄРАРХІЧНОСТІ ЦІЛЕЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ АКТУАЛЬНИХ ПЕРЕШКОД

Вікторія Стрілець

Abstract


У роботі запропоновано власне тлумачення поняття «забезпечення розвитку малого бізнесу» на основі інтегрування категорій «забезпечення» та «розвиток». Виділено основні види забезпечення розвитку малого бізнесу та надано їх коротку характеристику. Досліджено основні проблеми у веденні та розвитку малого підприємництва. Побудована карта взаємозв’язків перешкод розвитку малого бізнесу та видів забезпечення розвитку малого підприємництва. Встановлено ієрархію цілей розвитку малого підприємництва крізь призму видового забезпечення. Доведено пріоритетність подолання проблем у фінансовому забезпеченні як ключовій умові безперервного, ефективного розвитку малого бізнесу України в умовах євроінтеграційної спрямованості економічної політики держави.

Keywords


малий бізнес, суб’єкти малого підприємництва, розвиток малого бізнесу, забезпечення розвитку малого підприємництва.

References


Bosak I.P., Palyha Ye. M. ( 2007). Informatsiine zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: ekonomichnyi aspekt [Information Management Provision: Economic Aspect]. Rehionalna ekonomika. vol. 4. p. 193–195.

Darmits R. Z., Horishna H. P. (2013) Kadrove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva v umovakh rozvytku mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti [Personnel support of the enterprise in the framework of the development of international competitiveness]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. vol. 778. p. 26–34.

Dovidka shchodo stanu instytutsiinoho zabezpechennia investytsiinoi ta innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Reference on the state of institutional provision of investment and innovation activities in Ukraine]/ Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy Available at: http://me.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=127481&cat_id=127480 (accessed 10 January 2019)

Bakaiev, V. I. Hryshchenko, L. I. Bazhan O.O. and ets. (2005) Ekonomiko-matematychni modeli ekonomichnoho zrostannia [Economic and mathematical models of economic development]. Kyiv: Naukova dumka, 2005. 189 pp.

Zahorodnii A.H., Vozniuk H.L. (2007) Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial and Economic Dictionary]. Kyiv: Znannia, 2007. 1072 pp.

Kaplina A.N. (2016) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva [Organizational and economic mechanism of managing the development of hotel industry enterprises]: (PhD Thesis). Vyshchyi navchalnyi zaklad Ukoopspilky «Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli», Poltava. 247 pp.

USAID (2018) Kvartalnyi monitorynh pereshkod u rozvytku MSP: informatsiinyi biuleten [Quarterly Monitoring of Obstacles in the Development of SMEs: Newsletter]. Available at: http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/Newsletters_LEV?pid=5965 (accessed 10 January 2019)

Kireitsev H.H., Vyhovska N.H., Petruk O.M. (2002) Finansy pidpryiemstv [Business Finance]. Zhytomyr. 272 pp.

Kolodiziev O.M. (2010) Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Financial support of innovative development of the national economy]: (PhD Thesis). Kharkivskyi nats. ekonom. un-t. Kharkiv. 556 pp.

Krasnokutska N.S. (2012) Upravlinnia potentsialom torhovelnoho pidpryiemstva [Trade Potential Management]. Kharkiv: Khark. Derzh. Un-t kharchuvannia i torhivli. 322 pp.

Krasnokutska N.S., Bubenets A.H., Chatchenko O. Ye. (2015) Pidpryiemnytskyi potentsial yak faktor rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv [Entrepreneurial potential as a factor for the development of trade enterprises]: monohrafiia, Kharkiv: Vydavnytstvo «Lider». 175 pp.

Mikhurynska K.M. (2010) Zabezpechennia rozvytku sotsialno-oriientovanoi ekonomiky u rehioni (na materialakh AR Krym) [Ensuring the development of a socially-oriented economy in the region (on the material of the Autonomous Republic of Crimea)]: (PhD Thesis). Simferopol. 40 pp.

Pedchenko N. S.(2012) Potentsial rozvytku pry stratehichnomu upravlinni pidpryiemstvom [Potential of Development in Strategic Management]: monohrafiia, Poltava : PUET. 365 s

Pohorielov Yu.S. (2006) Rozvytok pidpryiemstva: poniattia ta vydy [Enterprise development: concepts and types]. Kultura narodov Prychernomoria. vol. 88. PP. 75-81

Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. (2011) Sovremennyiy ekonomicheskiy slovar [Modern Economic Dictionary]. Moskva: Ynfra-Moscow. 479 pp.

Tymoshenko L. V., Hryshanina O. O., Kasianenko L. V. (2018) Upravlinnia kadrovym zabezpechenniam pidpryiemnytstva v Ukraini [Management of personnel provision of entrepreneurship in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk. №2 . PP. 155-166

Tytarenko I. V. (2018) Udoskonalennia protsesu informatsiinoho zabezpechennia yak instrumentu efektyvnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Improving the Information Support Process as an Instrument for Effective Governance]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. vol. 1(19). PP. 349-353.

Shymanovska-Dianych L. M., Vlasenko V. A. (2010) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv ta orhanizatsii spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy: teoriia i praktyka [Organizational-economic mechanism of management of development of enterprises and organizations of consumer co-operation in Ukraine: theory and practice:]. Poltava : RVV PUET. 314 pp.

Iurydychnyi slovnyk [Legal dictionary]. Available at: http://gufo.me/content_yur/obespechenie-17319.html#ixzz3lS9xdfRi- (accessed 10 January 2019)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language