Argumentation of the need of meaningful conceptual interpretation of scientific category of economic security of financial institutions

N.V. Zachosova

Анотація


The necessity to study the issue of economic security of financial institutions in the current economic conditions in Ukraine is grounded. Numerical material provided as evidence of a negative trend in the number of financial institutions in the domestic financial market. The existence of stable two-way communication between the state's economic security, financial security, economic security of the financial market and economic security of the financial institution is shown. The documents, which laid the foundation for the formation of economic security at the national level and at the level of individual businesses, which include and financial institutions, are listed. The available threats to economic security of domestic financial institutions are concretized. The author offers the definitions of economic security of the financial market and the efficient functioning of financial institutions. The definitions of economic security of the certain types of financial institutions are presented and analyzed, and it helped to find out the absence in the literature for a number of financial intermediaries economic security definitions. It is suggested that the basis of economic security of any institution should be unobstructed its ability to perform its functions and tasks and achieve goals activity. The treatment of content-conceptual interpretation of scientific category of economic security of the financial institution is offered. The need to develop definitions of economic security for the different types of financial institutions, taking into account the specific formation and operation of each of them is emphasized.


Ключові слова


security; economic security; financial security; financial institution; bank; insurance company; credit union; threat; danger

Посилання


1.     Рівень безробіття: два показники - два поняття : матеріали офіційного сайту Державної служби зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалу : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=230309&cat_id=173564&ctime=1333367142883.

2.     Ukraine's Economy Is Worse Than It Looks : Матеріали офіційного сайту агентства Bloomberg [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалу : http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-06/ukraine-s-economy-is-worse-than-it-looks.

3.     Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. - № 1. - ст. 1.

4.     Статистичні матеріали офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

5.     Огляд ринків : матеріали офіційного сайту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалу : http://nfp.gov.ua/content/oglyad-rinkiv.html.

6.     Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm.

7.     Алямкін Р. В. Теоретичні підходи до визначення категорії «економічна безпека банківського сектора» / Р. В. Алямкін // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013. - № 6. - С. 116-121.

8.     Барановський О. Природа економічної безпеки комерційного банку / О. Барановський // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 7. - С. 12-19.

9.     Зубок М. І. Протидія шахрайству в системі економічної безпеки банку / М. І. Зубок, С. М. Яременко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. - 2011. - Вип. 2. - С. 191-202.

10. Крупка І. М. Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки / І. М. Крупка // Бізнес Інформ. - 2012. - № 6. - С. 168-175.

11. Мельник С. І. Сучасні підходи до моделювання системи економічної безпеки комерційного банку / С. І. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.16. - С. 357-363.

12. Мігус І. П. Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки / І. П. Мігус, Н. В. Дудченко // Бізнес Інформ. - 2013. - № 10. - С. 322-327.

13. Франчук В. І. Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки комерційного банку / В. І. Франчук, С. І. Мельник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. - 2012. - Вип. 1. - С. 48-58.

14. Financial Instability and Economic Security After the Great Recession / Charles J. Whalen. - MPG Books Group. UK, 2011. – 211 р.

15. Про основи національної безпеки України : Закон України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. - № 39. - ст.351.

16. Про Стратегію національної безпеки України : указ Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/105/2007.

17. Баранова В.В. Безпека небанківського фінансового сектора та її місце у безпеці фінансової системи держави [Електронний ресурс] / В.В. Баранова // Актуальні питання фінансової безпеки держави: наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року. – Режим доступу до матеріалу : http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/finbezpeka/13_baranova.pdf.

18. Яворська Т. В. Розроблення державної системи економічної безпеки страхових підприємницьких структур в Україні / Т. В. Яворська // Бізнес Інформ. - 2013. - № 3. - С. 30-35.

19. Нагайчук Н. Г. Інструментарій управління фінансовою безпекою страховиків / Н. Г. Нагайчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 2. - С. 195–198.

20. Гриценко К.Г. Комплексна оцінка рівня фінансової безпеки страхової компанії / К.Г. Гриценко // Моделювання та інформаційні технології в економіці : колективна монографія [за заг. ред. Соловйова В.М.]. – Черкаси: Брама-Україна, 2014. – 457 с. – С.407-418.

21. Деркач О. М. Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку / О. М. Деркач // Бізнес Інформ. - 2012. - № 6. - С. 187-190.

22. Матвійчук Л. О. Концептуальні аспекти фінансової безпеки страхових компаній / Л. О. Матвійчук // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 2(1). - С. 30-32.

23. Зачосова Н.В. Теоретичні аспекти наукової категорії економічної безпеки окремих видів вітчизняних фінансових посередників / Н.В. Зачосова // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 4. – 2012. – С.136-146.

24. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 7-8, № 9. - ст.5.

25. Цікановська Н. А. Інтерпретація понять «виклик», «небезпека», «загроза» та «ризик» у теорії фінансової безпеки / Н. А. Цікановська // Фінансовий простір. - 2013. - № 3. - С. 110-114.

26. Сергунин А. А. Международная безопасность: новые подходы и концепты / А. А. Сергунин // Политические исследования. – 2005. – № 6. – С. 126–137.

27. Шевцова О. Й. Критерії та чинники стратегічної системи фінансової стійкості та безпеки фінансового ринку / О. Й. Шевцова // Економічний простір. - 2013. - № 80. - С. 145-154.

28. Мошенський С.З. Значення фінансового ринку в економічному розвитку держави та у забезпеченні її інвестиційної безпеки / С.З. Мошенський // Вісник ЖДТУ. – 2008. - №2 (44). – С.339-348.

29. Скопа О. О. Безпека фінансового ринку та фінансової стабільності як суспільне благо / О. О. Скопа, О. О. Йона // Вчені записки університету «КРОК». Серія: Економіка. – 2012.- № 32. – Т.1. – К. : Ун-т економіки та права «Крок». – С. 117-122.

30. Байдалінов, С., Хворост О.О. Корпоративні ресурси як елемент фінансово-економічної безпеки підприємств / С. Байдалінов, О.О. Хворост // Актуальні проблеми правової системи України : матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету, Суми, 11 травня 2012 р. / Відп. за вип. М.І. Логвиненко. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 66-67.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова