Вісник Черкаського університету: Економічні науки

Вісник Черкаського університету: Економічні науки

Рік заснування: 1997

Тематика: Теоретико-методологічні та практичні проблеми економіки і бізнесу та держави

Реферативні бази даних: Scholar Google (Вісник Черкаського університету. Серія економічні науки, scholar.google.com), реферативна база даних «Україніка наукова» (Вісник Черкаського університету. Серія економічні науки, irbis-nbuv.gov.ua)

ISSN: 2518-1335 (Онлайнова версія), ISSN 2076-5843 (Друкована версія)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16161-4633ПР від 11.12.2009

Фахова реєстрація: Наказ МОН України №455 від 15.04.2014

Спеціальність ДАК: 08 – економічні науки

Періодичність: чотири рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Головна редакційна колегія: Черевко О.В., д.е.н., проф. (головний редактор); Боєчко Ф.Ф., член-кор. НАПН України, д.б.н., проф. (заступник головного редактора); Корновенко С.В., д.і.н., проф. (заступник головного редактора); Кирилюк Є.М., д.е.н., проф. (відповідальний секретар); Архипова С.П., к.пед.н., проф.; Біда О.А., д.пед.н., проф.; Гнезділова К.М., д.пед.н., проф.; Головня Б.П., д.т.н., доц.; Гусак А.М., д.ф.-м.н., проф.; Десятов Т.М., д.пед.н., проф.; Земзюліна Н.І., д.і.н., проф.; Жаботинська С.А., д.філол.н., проф.; Кузьмінський А.І., член-кор. НАПН України, д.пед.н., проф.; Кукурудза І.І., д.е.н., проф.; Лизогуб В.С., д.б.н., проф.; Ляшенко Ю.О., д.ф.-м.н., доц.; Марченко О.В., д.філос.н., проф.; Масненко В.В., д.і.н., проф.; Мінаєв Б.П., д.х.н., проф.; Морозов А.Г., д.і.н., проф.; Перехрест О.Г., д.і.н., проф.; Поліщук В.Т., д.філол.н., проф.; Селіванова О.О., д.філол.н., проф.; Чабан А.Ю., д.і.н., проф.; Шпак В.П., д.пед.н., проф.

Головний редактор: доктор економічних наук Черевко Олександр Володимирович

Заступники головного редактора: Кукурудза Іван Іванович, доктор економічних наук, професор (відповідальний редактор напряму «Економічна теорія»), Назаренко Сергій Анатолійович, доктор економічних наук, професор (відповідальний редактор напряму «Менеджмент та економічна безпека»)

Відповідальний секретар: Прощаликіна Аліна Миколаївна, кандидат економічних наук (відповідальний секретар напряму «Економічна теорія»); Зачосова Наталія Володимирівна, доктор економічних наук (відповідальний секретар напряму «Менеджмент та економічна безпека»)

Члени редколегії: Андрусяк В. М., к.е.н., доц., Врубель Ю. д.е.н., проф. (Польща); Волейшо Я., д.е.н., проф. (Польща); Єжі Веславські, д.е.н., проф. (Польща); Єфіменко Н. А., д.е.н., проф.; Кирилюк Є. М., д.е.н., проф.; Пасєка С. Р., д.е.н., проф.; Петрова І. Л., д.е.н., проф.; Прямухіна Н.В., д.е.н., доц., Пузіков В. В., д.е.н., проф. (Білорусь); Соловйов В. М., д.ф.-м.н., проф.; Шпильова В. О., д.е.н., проф.

Адреса редакції: 18031, м. Черкаси, бул. Шевченка 81

Телефон: (0472)37-11-15

E-mail: econom@cdu.edu.uaconf-manager@ukr.net

Адреса сайту видання (URL): http://econom-ejournal.cdu.edu.ua

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова