Editor-in-Chief

Yevhenii Kyryliuk, Ukraine

Editorial secretary

Alina Proshchalykina, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Nataliia Zachosova, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Editor

Vira Shpyliova, European University, Ukraine

Nadiia Yefimenko, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Vyacheslav Klochan, Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Ivan Kukurudza, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Sergii Nazarenko, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Stanislava Pasyeka, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Iryna Petrova, Kroc University, Ukraine

Nataliia Pryamukhina, Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine

Vladimir Puzikov, Belarussian State University, Belarus

Olexandr Cherevko, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Józef Wróbel, University of the Humanities in Siedlce, Poland

Jarosław Wołejszo, President Stanislav Wojciechowski State Higher Vocational School in Kalishi, Poland

Vasyl Andrusyak, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Ruslan Buriak, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Nataliia Babina, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Anna Shevchenko, Cherkasy State Technological University, Ukraine

Victor Satzewich, McMaster University, Canada

Mykola Zos-Kior, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine

Volodymyr Soloviov, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Zinaida Zhivko, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Olexandr Melnychenko, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Viktor Denysenko, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine