ORIENTERS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES: INTERESTS, CHALLENGES, RISKS

Dmytro Kutsenko

Abstract


The article the author's definition of strategic management of financial and economic security is proposed. Specifics of the formation of strategies for the provision of financial and economic security of economic structures are specified. The list of main challenges and risks for the financial and economic security of domestic enterprises is determined. The author's approach to organization of the process of introduction of strategic management of financial and economic security at enterprises is offered. Strategic benchmarks for managing financial and economic security in accordance with business expectations of Ukrainian enterprises are established.


References


Furman, V.M., Zachosova, N.V. (2015) Features of the management of economic security of modern insurance companies as one of the types of financial institutions. Zhurnal «Ahrosvit» (Journal «Agrosvit»), 15, 20-26 (in Ukr).

Zachosova, N.V. (2018) Theoretical and methodological principles of management of economic security in the process of management of modern financial institutions. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriya : Ekonomika (Bulletin of the Odessa National University. Series: Economics), 2, 11-20 (in Ukr).

Zachosova, N.V. (2019) Modeling of the mechanism for managing the provision of financial and economic security for professional participants in the financial market, taking into account the state influence on this process. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya» seriya «Ekonomika» (Scientific notes of the National University «Ostroh Academy» series «Economics»), 12 (40), 101-105. DOI: 10.25264/2311-5149-2019-12(40)-101-105 (in Ukr).

Zanora, V.O., Sklyar, A.V. (2016) Management of economic safety of subjects of management: theoretical and methodical aspects of organization of the system. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya : Ekonomika i menedzhment (Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management), 22, 74-77 (in Ukr).

Zanora, V. O., Silchenko, B. I. (2017) Management of the enterprise's economic security system based on the project approach. Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi (Economic Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy), 5(1), 130-133 (in Ukr).

Tulub, O. M., Teslyuk, O. M. (2016). Management of the system of financial and economic safety of the manufacturing firm. Investytsiyi: praktyka ta dosvid (Investments: practice and experience), 16, 29-32 (in Ukr).

Zachosova, N.V. (2016) Definition of strategic guidelines for strengthening the economic security of financial institutions as a necessary stage in the formation of the economic security strategy of Ukraine. Biznes Inform (Business Inform), 1, 272-276 (in Ukr).

Cherevko, O. V. (2014) Strategic management of financial and economic security of the enterprise. Efektyvna ekonomika (Effective economy), 2014, 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_83 (in Ukr).

Dotsenko, I. O. Melnychuk, O. P. (2018) Strategic management of financial and economic security of the enterprise. Derzhava ta rehiony. Seriya : Ekonomika ta pidpryyemnytstvo (State and regions. Series: Economics and Business), 3, 79-84 (in Ukr).

Shabinskyy, O. V. (2014) Problems of development of the strategy of economic security management of agricultural sector enterprises. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchayeva. Ser.: Ekonomichni nauky (Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev: Economics), 5, 201-206 (in Ukr).

Levytskyy, V. V. Sukhanova, I. Yu. (2014) Innovative development as an element of strategic provision of the system of financial and economic security management of the enterprise. Naukovyy visnyk [Bukovynskoho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu]. Ekonomichni nauky (Scientific Bulletin [Bukovinsky State Financial-Economic University]. Economic Sciences), 26, 89-94 (in Ukr).

Sudakova, O. I., Popova, V. V., Orlova, M. K. (2014) Improvement of strategic management of economic safety of the enterprise. Ekonomichnyy prostir (Economical space), 88, 239-246 (in Ukr).

Makarchuk, O. V. Pechora, Yu. Yu. (2014) Strategic management of enterprise economic safety: theoretical aspects. Naukovi zapysky [Ukrayinskoyi akademiyi drukarstva] (Scientific notes [Ukrainian Academy of Printing]), 4, 135-139 (in Ukr).

Stolyarenko, O. O. (2012) The analysis of stages of the process of strategic management of economic safety of the enterprise. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny (Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine), 22.8, 320-325 (in Ukr).

Bril, M. S. (2015) Methodology of Strategic Alternatives for Managing the Economic Security of a Commercial Bank. Biznes Inform (Business Inform), 2, 196-203 (in Ukr).

Kyrychenko, O. (2016) Theoretical Foundations of Strategic Management of the System of Economic Security of the Enterprise. Naukovyy visnyk [Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu] (Scientific Bulletin [Odessa National Economic University]), 1, 70-83 (in Ukr).

Ustenko, S. V., Ivanchenko, N. O. (2014) Development of an imperative strategy for managing the economic security of an enterprise. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky (Scientific Bulletin of Kherson State University. Economics), 8(1), 213-217 (in Ukr).

Materials of the official site of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (cited: 3 March 2019).

Business Expectations of Ukrainian Enterprises. 1st quarter of 2019. Retrieved from: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=92021349 (cited: 3 March 2019).

Survey on Systemic Risks of the Financial Sector. Retrieved from: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=95852313 (cited: 3 March 2019).


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language