ECONOMIC SECURITY OF THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Main Article Content

Anna BIIEVETS

Abstract

Introduction. The hotel and restaurant business is a promising direction of the development of the national economy, but now the hotel and restaurant business in Ukraine is only at the stage of its formation and is negatively influenced by external and internal factors (threats). The risk factor forces managers of enterprises of hotel and restaurant business to save financial and material resources, to calculate the effectiveness of new projects and commercial transactions. It identifies the risk of loss of resources or lack of income compared to the rational use of resources.

Purpose of the article is to study the levels of economic security of the hotel and restaurant business, what will help to determine the main threats in modern economic conditions.

Methods. A set of techniques and methods of cognitive knowledge are used in the article such as general scientific metods (dialectic, induction and deduction, analysis and synthesis) and special methods (synergetic analysis, research of economic conditions).

Results. The article deals with the concept of "economic security in the sphere of hotel and restaurant business" and proposes an own approach to the definition of this concept. The complex research of providing of economic safety in the sphere of hotel and restaurant business on the national and world levels is offered. The specifics of the functioning of the hotel and restaurant business in the macro, meso- and micro-environment are analyzed, the threats to economic safety in the sphere of hotel and restaurant business are analyzed, and a comprehensive provision of economic security at the macro, meso and micro levels has been proposed.

Originality.  The article deals with the concept of "economic security of the hotel and restaurant business". New approach to the definition of this concept is proposed. The complex research of providing of economic safety in the sphere of hotel and restaurant business on the national and world levels is offered. The threats to economic safety of the hotel and restaurant business at the macro, meso and micro levels are investigated, and the features of ensuring economic security at all levels have been identified.

Conclusion. Economic security of the hotel and restaurant business is a complex category, which includes a set of properties through which the objects of the hotel and restaurant business carry out their activities and remain economically invulnerable to the influence of negative external and internal factors on the macro, meso and micro level. Ensuring economic security in the hotel and restaurant business is expedient to consider at macro, meso and micro levels. This will help to identify the main external and internal threats and develop an effective system for neutralizing these threats.

Article Details

Section
Статті

References

Ribun, M. V. (2013) Bezpeka pidpryiemstv hotelnoho biznesu yak obiekt teoretychnoho doslidzhennia [Safety of hotel business as an object of theoretical research]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, seriia ekonomichna, 1, 304-313 [in Ukrainian].

Hadetska, Z. M. (2014) Stvorennia systemy bezpeky v hoteliakh Ukrainy ta Cherkaskoho rehionu [Creation of a security system in hotels in Ukraine and Cherkasy region]. Molodyi vchenyi, 2 (05), 8-11 [in Ukrainian].

Havlovska, N. I., Rudnichenko, Y. M. (2014) Teoretychnyi bazys systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv hotelno-restorannoi sfery [Theoretical basis of the system of economic security of enterprises of the hotel and restaurant sector]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 4(1), 241-245 [in Ukrainian].

Rohovyi, A. I., Yefremenko, T. M. (2015) Formuvannia zmistu proektu orhanizatsii systemy bezpeky v hotelnomu biznesi [Theoretical basis of the system of economic security of enterprises of the hotel and restaurant sector].Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy,1, 200-205 [in Ukrainian].

Holovko, O. M., Makhlynets, S. S., Symochko, H. V. (2011) Orhanizatsiia hotelnoho hospodarstva [Organization of the hotel economy] Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Zabrodskiy, V., Kapustin, N. (1999) Teoreticheskie osnovyi otsenki ekonomicheskoy bezopasnosti otrasli i firmy [Theoretical basis for assessing the economic security of the industry and firm] Biznes Inform, 15–16, 35- 37 [in Russian].

Khomiv, O. V. Struktura elementiv ekonomichnoi bezpeky torhovelnykh pidpryiemstv [The structure of elements of the economic security of trading enterprises]. [Electronic resource]. - Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2010_3/Homiv.pdf [in Ukrainian].

Ognev, A. P. (1989) Mezhdunarodnaya ekonomicheskaya bezopasnost: problemyi i puti resheniya [International economic security: problems and solutions] Moscow: Obschestvo «Znanie» [in Russian].

Iermoshenko, M. M. (2001) Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Heiets, V.M., Kyzym, M.O., Klebanova, T.S., Cherniak, O.I. (2006) Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhavy, rehionu, pidpryiemstva: monohrafiia [Modeling of economic security: state, region, enterprises] Kharkiv: «Inzhek» [in Ukrainian].

Pashko, P.V. (2010) Umovy ta chynnyky zabezpechennia mytnoi bezpeky [Terms and factors of customs security]. Mytna sprava, 1(67), 5-16 [in Ukrainian].

Tatarkin, A., Romanova, O., Kuklin, A., Yakovlev, V. (1996) Ekonomicheskaya bezopasnost kak ob'ekt regionalnogo issledovaniya [Economic Security as an Object of Regional Studies], Voprosyi ekonomiki, 5, 78–89 [in Russian].

Datskiv, R. M. (2004) Ekonomichna bezpeka u hlobalnomu vymiri [Economic security in the global dimension] Aktualni problemy ekonomiky, №7 (37), 143–153 [in Ukrainian].

Shavaev, A. G., Bagautdinov, A. T. et al. (2001) Ekonomicheskaya bezopasnost [Economic security]. Moscow : Pravovoe posveschenie [in Russian].

Plietnikova, I. L. (2001) Vyznachennia rivnia i zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky zaliznytsi [Determination of level and provision of economic safety of the railway station]. Kharkiv [in Ukrainian].