Published: 2021-07-02

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF RESOURCE SAVING MANAGEMENT

Yelyzaveta SNITKO, Yevheniia ZAVHORODNIA, Nataliia VDOVENKO, Olena LOPUSHYNSKA

MANAGEMENT OF ENERGY AND RESOURCE-SAVING INNOVATION PROJECTS AT AGRI-FOOD ENTERPRISES

Tamara NAVROTSKA, Yevhen SPIVAK, Oksana VYSOCHYLO, Oleksii PAROHNENKO

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSMENT OF EXPORT POTENTIAL OF GRAIN INDUSTRY ENTERPRISES

Ruslan BURIAK, Vasyl ZBARSKYI, Іryna КYRYLIUK, Ivan CHERNIAVSKYI