Published: 2023-05-29

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE BIOECONOMY

Alina PROSHCHALYKINA, Anastasiia BROVKO, Olena ODARYCH, Maryana KUSYAKA, Yevheniі BROVKO